Terug

Privacy Statement, Disclaimer & Cookies

Beheerder
Deze website wordt beheerd door 1e Hypotheek Fonds B.V., gevestigd te Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam.

Algemeen
1e Hypotheek Fonds is een beleggingsonderneming en is in het kader van haar beleggingsdiensten en –activiteiten in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. 1e Hypotheek Fonds is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid en disclaimer
De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is naar het oordeel van 1e Hypotheek Fonds B.V. een juiste weergave van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website. Echter 1e Hypotheek Fonds B.V. kan er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. 1e Hypotheek Fonds B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van 1e Hypotheek Fonds B.V. De informatie op deze website is geen advies en ook geen poging daartoe. Elke belegger die overweegt een belegging te kopen dient zijn of haar eigen oordeel te vormen over de betreffende belegging en de uitgevende instelling. Eventuele investeringsbeslissingen geschieden op eigen verantwoordelijkheid en dienen uitsluitend gebaseerd te worden op informatie die is opgenomen in het betreffende prospectus. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als een aanbod of een aanbeveling aan enig persoon om een belegging te kopen of een uitnodiging tot doen van een aanbod om de belegging te kopen. Potentiële investeerders worden geacht het betreffende prospectus te hebben gelezen.

Privacy & Veiligheid
Alle informatie of gegevens welke naar 1e Hypotheek Fonds wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

1e Hypotheek Fonds is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als bezoeker of gebruiker van deze website en door het versturen van uw gegevens online, verleent u 1e Hypotheek Fonds en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen. U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens en u heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Binnen 1e Hypotheek Fonds en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien 1e Hypotheek Fonds hiertoe verplicht is bij of krachtens wet.

Cookies
Uw navigatie in e-mail-nieuwsbrieven en op de websites van 1e Hypotheek Fonds wordt door middel van cookies vastgelegd en geanalyseerd. Cookies zijn eenvoudige kleine bestanden (getallen en letters) die met pagina’s van betreffende website/e-mail(nieuwsbrief) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw persoonlijke computer wordt opgeslagen.

  • Tracking cookies
    Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Deze cookies gebruikt 1e Hypotheek Fonds of een van de met haar verbonden ondernemingen tevens om het gebruik van onze website te faciliteren, het eventueel inloggen op onze website te vergemakkelijken en om u te informeren over gerichte (e-mail)aanbiedingen aangaande producten en dienstverlening.
  • Analytics cookies
    Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ en ‘AdWords’-diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 1e Hypotheek Fonds heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U heeft het recht 1e Hypotheek Fonds en de met haar verbonden ondernemingen schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen door middel van een schriftelijk verzoek aan 1e Hypotheek Fonds, indien deze onjuist of niet relevant zijn.

Indien het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijzigingen
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, welke in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.